پایان نامه درباره تشریح فناوری اطلاعات و انواع سیستمهای اطلاعاتی

 ۲-۱) بخش اول :تشریح فناوری اطلاعات و انواع سیستم های اطلاعاتی

۲-۱-۱) داده

داده ها گروهی از نمادها (کلمات، اعداد، نمودارها و …) هستند، که رخداد را نشان می دهند. داده ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند و سرانجام مواد خام و اولیه ای هستند که پردازش نشده اند. داده ها از منابع خارجی و داخلی اخذ می شوند. داده های گرفته شده از منابع خارجی به آسانی قابل استفاده اند (صورت وضعیت بانکی، صورت حساب خرید). اما برای جمع آوری داده ها از منابع داخلی، نیاز به اندازه گیری مناسب فعالیتهایی است که در داخل جریان دارد و برای ثبت آنها سیستمهایی وجود دارد ثاقب تهرانی و تدین(۱۳۸۴).

به عبارت دیگر داده حقایق و پدیده هایی هستند که در رابطه با یک شیء و یا یک پدیده به طور عام مطرح می شوند و یک ویژگی از آن پدیده را به ما منتقل می کند، به خودی خود مفهوم دارند ولی کاربردی برای آنها متصور نیست، اما اگر مورد پردازش قرار گیرند و به اطلاعات تبدیل شوند دارای معنا می شوند صرافی زاده و پناهی(۱۳۸۱).

داده عبارتست از شرح و توصیف مقدماتی از اشیاء، حوادث، فعالیتها و تعاملاتی که ثبت و ضبط گردیده و نیز طبقه بندی و ذخیره شده است اما سازماندهی نشده اند و معنی خاصی از آن انتقال نمی یابد. داده می تواند شامل اعداد و ارقام، حروف، تصاویر، اصوات و … باشد توربان،مکلن،ودربه[۱](۲۰۰۲) و یا داده چیزی است که برای تصمیم گیری، محاسبه و یا اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد برای مثال داده ممکن است تعداد ساعات کارکرد هریک از کارکنان شرکت باشد بهشتیان و ابولحسنی(۱۳۷۳).

۲-۱-۲) اطلاعات

اطلاعات به داده هایی اطلاق می گردد که دارای مفهومی خاص باشند و استفاده کنندگان از آنها بتوانند به سهولت آنها را گردآوری، طبقه بندی و تلخیص نموده ودر موقع مناسب و ضروری پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر مودر بهره برداری قرار دهند. اطلاعات عبارت است از داده هایی که در بافتی با معنی و مفید جای گرفته و در اختیار دریافت کننده قرار داده می شود تا از آنها برای تصمیم گیری استفاده کند. اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است. اطلاعات نیاز اولیه هرگونه تصمیم گیری است. هدف اطلاعات، در هر زمان باید انتقال داده ها به شخص یا ماشین باشد. اهداف اساسی اطلاعات عبارتند از: آگاهی دادن، ارزیابی کردن، ترغیب کردن، خلق مفاهیم جدید، تعریف مسئله، حل مسئله، تصمیم گیری، برنامه ریزی، آشناسازی، کنترل کردن و تحقیق مهدوی(۱۳۷۹).

اطلاعات برخلاف داده، اثر رفتاری دارند و برخلاف آن توانایی انتقال معنی و مفهومی خاص، قابلیت تفسیر و تبیین شدن داشته و می توانند مبنایی برای تصمیم گیری باشند. اطلاعات همان چیزی است که موجب تقویت و یا تغییر فرآیند درک کردن می شود در حالیکه داده ها چیزی جز دروندادی نیستند که وارد یک کانال ارتباطی می شوند. مدیران خواستار اطلاعات هستند (و نه داده) و سیستم اطلاعاتی باید بتواند اطلاعات را به مدیران ارائه نماید.به عبارتی اطلاعات مجموعه ای از داده ها هستند که در ذهن دریافت کننده آنها ایجاد معنی می کنند اطلاعات واجد ارزش حال یا گذشته هستند که به استفاده کننده آنها معلوماتی اضافه می کند که تا به حال نداشته است و جزء دانش مورد نیاز او بوده است. اطلاعات باید به دریافت کننده چیزی را ارائه نمایند که او تا بحال نمی دانست و نمی توانست پیش بینی نماید. به عبارت دیگر اطلاعات به دانش ما چیزی اضافه می کند تا در شرایط مشخص بتوانیم با کمک آنها تصمیم مقتضی اتخاد نماییم جیمز(۱۳۷۸). انواع اطلاعات سازمانی را می توان به دو گروه اطلاعات عملیاتی و اطلاعات مدیریتی تقسیم نمود البته نیازهای اطلاعاتی مدیریت در سطوح مختلف سازمان متفاوت هستند. سطوح بالای مدیریت به ۶ نوع اطلاعات نیاز دارند:

 • اطلاعات مشخص و خاص

که مدیران را از موقعیت فعلی مؤسسه یا میزان دستاوردهای مؤسسه با خبر می سازد.

 • اطلاعات موقعیت یا پیشرفت

مدیران را در جریان دائم  مشکلات و نارسائی ها از یکطرف و از طرف دیگر در جریان پیشرفت کارها قرار می دهد تا مدیران بتوانند از فرصتهای بدست آمده بلافاصله استفاده نمایند.

 • اطلاعات اخطاری

مدیران را از تغییراتی که در حال وقوع است، مطلع می سازند که می تواند از دست رفتن یک موقعیت رقابتی باشد (مانند اینکه رقیب محصول جدیدی را وارد بازار کرده است) یا علائمی که شرکت را از مشکلاتی که در پیش روی دارد، مطلع می کند.

 • اطلاعات برنامه ریزی

برنامه های توسعه آتی مؤسسه براساس پیش فرصتها و پیش بینی ها استوار است، که تحقق آنها شرط موفقیت برنامه می باشند. معمولاً اطلاعات مربوط به این پیش بینی ها در توصیف برنامه قید می شوند.

 • اطلاعات مربوط به عملیات داخلی

شاخصهای اصلی که چگونه مؤسسه یا افراد آن پیشرفت کرده اند، اطلاعات خوبی را از چگونگی سلامتی کلی مؤسسه، دوایر، محصولات و افراد آن بدست می دهد. این گروه از اطلاعات بر روی فعالیتهای داخلی شرکت تأکید دارند.

 • اخبار خارجی

حساسسیت درباره اطلاعات، حرفها، عقایدی که درباره فعالیت شرکت مطرح می‌شوند از اهمیت زیادی برخوردار است. اطلاعات در زمینه رقبا، تغییرات در صنعت، حرکات مالی بازار، نوسانات اقتصادی و سیاسی یا پیش بینی تغییرات در آتیه برای شرکت بسیار مهم می باشند.

اطلاعاتی که باید به خارج از سازمان انتقال یابند.

و قبل از آنکه در اختیار سهامداران یا مطبوعات قرار گیرند باید توسط مدیرعامل دقیقاً بررسی گردند جیمز(۱۳۷۸).

اطلاعات ویژه مدیران عالی                          اطلاعات ویژه مدیران میانی و عملیاتی

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

اطلاعات تفضیلی               Detail I.

اطلاعات استثانایی(ویژه)Exception I.

اطلاعات پرسنلی           Personel I.

اطلاعات حسابداری   Accounting I.

اطلاعات امور جاری   Transaction I.

اطلاعات اصلاحی         Confort I.

اطلاعات وضعیتی            Status I.

اطلاعات اخباری         Warning I.

اطلاعات برنامه ای      Planning I.

اطلاعات داخلی            Internal I.

اطلاعات خارجی         External I.

 

 

 

 

 

جدول ۲-۱ ) انواع اطلاعات مدیریت برحسب نیاز مدیران سطوح مختلف

سازمان مهدوی(۱۳۷۹).

در طراحی سیستم های عملیاتی باید سطوح مختلف مدیران را درنظر داشته باشیم زیرا این امر هم بر منابع اطلاعات و هم بر نحوه ارائه آن تأثیر می گذارد. جدول شماره یک- نشان می دهد که مدیران ارشد نسبت به مدیران سطوح پایین تر تأکید بیشتری براطلاعات بیرونی سازمان دارند، در حالیکه مدیران سطوح اجرایی بیشتر به اطلاعات داخلی توجه دارند. این شکل نشان می دهد که مدیران ارشد با توجه به ماهیت شغل آنها ترجیح می دهند که اطلاعات به صورت خلاصه باشد در حالیکه مدیران اجرایی به اطلاعات کامل و دقیق احتیاج دارند.

پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آن­ها در خصوص کارکنان

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن

افق برنامه ریزی اطلاعات   نیاز به اطلاعات خارجی              نیاز به اطلاعات داخلی

بلند مدت         خلاصه               زیاد                           کم

 

 

کوتاه مدت        دقیق                کم                           زیاد

نمودار ۲-۱) سطوح مدیریت هم بر منبع اطلاعات تأثیر می گذارد و هم بر شکل ارائه آن صرافی زاده و پناهی(۱۳۸۳)

۲-۱-۲-۱) ویژگی های اطلاعات مناسب و مربوط

تجربه و تحقیق نشان داده است استفاده از اطلاعاتی مناسب است  که دارای ویژگی های زیر باشد:

 • به موقع بودن: تنها از اطلاعاتی استفاده شود که در زمان مناسب به مدیر ابلاغ می شوند. تأخیر در جمع آوری، پردازش یا ارسال اطلاعات موجب تبدیل اطلاعات ضروری به گزارشهای بی مصرف می شود.
 • مناسبت: اطلاعاتی که به نوعی در حوزه فعالیت مدیر قرار داشته و به وظایف وی مرتبط باشند، مناسب اند، خواه این اطلاعات برای برنامه ریزی باشند یا تصمیم گیری. همچنین مناسب دربرگیرنده ملاحظاتی می شود که به موقعیت و سطح مدیر در سازمان بر می گردد.
 • دقت: اگر اطلاعات دقیق باشند، مدیران با اعتماد آنها را برای مقاصد مورد نیازشان به کار ببرند. البته در دنیای اطلاعات چیزی به نام دقت محض معنی ندارد.
 • جزئیات: اطلاعات باید دارای حداقل موارد جزئی باشد. وجود هر حرف اضافه به معنای پردازش بیشتر، تحلیل اضافه تر، اشغال فضای بیشتر و احتمالاً منجر به اخذ تصمیمی بی ارزشتر خواهد شد.
 • تکرار: اطلاعات باید به دفعاتی که به نوع تصمیم یا فعالیت مربوط است، تولید شوند. اغلب گزارشها در حالت عادی، در فاصله های زمانی چرخشی (روزانه، هفته ای، ماهانه و …) تولید می شوند. این گزارشها معمولاً مورد نیاز سطوح عملیاتی است که باید به طور پیوسته اطلاعات بگیرند. اما در سایر سطوح، معمولاً فاصله های زمانی بیشتر بوده و از روی تقویم قابل تعیین نیستند.
 • قابلیت فهم: اطلاعاتی که به شکل و سبک ویژه ای نمایش داده می شوند، به آسانی برای مدیران قابل درک اند. تولید کننده اطلاعات باید از دانش فنی، سطح معلومات و خصوصیات فردی دریافت کننده و همچنین مشخصات گروهی که وی با آنها کار می کند آگاهی کافی داشته باشد. این امر به تولید کننده اطلاعات کمک می کند تا براساس سطح درک مدیر به اطاعلات قالب دهد و آنها را ارائه کند. این تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است تهرانی و تدین(۱۳۸۴).

[۱] Turban, Mclean, Wetherbe,2002

این نوشته در فایل های رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.