آرشیو پایان نامه – توانمندسازی کارکنان سازمان و فناوری اطلاعات

اطلاعات یکی از ارزشمندترین ورودیهای سازمان است. اطلاعات باارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی می شود و کمبود آنها سبب بی اطمینانی و بی ثباتی آنان در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمانها از طریق فناوری اطلاعات جمع آوری ، پردازش و نگهداری می شود.همر،چمپی (۱۳۷۸)

از آنجایی که عملکرد موفقیت آمیز سازمانها در گرو وظایف مدیریتی یعنی برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل است و انجام اینگونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی مدیریت است از این رو پیشرفت سازمانها بدون  برخورداری از ابزارهای اطلاع رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در کارهایشان امری غیر ممکن است. استونر و فریمن(۱۳۷۵). دانشمندان و نظریه پردازان مدیریت بر این موضوع توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فناوری  اطلاعات موجب افزایش اثربخشی کارکنان و مدیریت در سازمان می شود در نتیجه سبب شفافتر شدن مسئولیت و پاسخگو کردن کارکنان و مدیران برای تسهیل ارائه خدمات بهتر می شود. تغییر و تحولات بنیادینی که در ماهیت و بکارگیری فناوری اطلاعات در برخی از کشورهای جهان در حال شکل گیری است باعث تغییر نگرش و افزایش توان و مهارتهای شغلی آنان شده است .از سوی دیگر ، توانمند سازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان می شود .توانمند سازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است چرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغییرات اجتماعی ، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضای محیط رقابتی می باشد . سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند و نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.  محرکهای محیطی متعددی وجود دارند که  سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب کرده اند .در این میان از جمله مهمترین این محرکها اثرات فناوری اطلاعات در محیطهای کاری می باشد چرا که رشد سریع فناوری ، تمامی جوانب سازمانها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه ها و رباتها و دستگاه های خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند . این ابزار تغییرات شدیدی در نوع  مهارتها مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ایجاد کرده اندرابینز(۱۳۷۴). بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند.

۱-۱)بیان مسئله

چالشهای محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری اطلاعات ، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری ، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم خود وادار کرده است .در این میان بسیاری از سازمانها راه حل را اجرای برنامه های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها ضمن اصلاح متغیرهای مؤثر بر احساس افراد از توانمندسازی فرد ، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم را برای پرورش کارکنان به وجود آورند .توانمند سازی کارکنان پی آمدهای نگرشی و رفتاری خاص را برای سازمانها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می افزاید . توانمند سازی راهبردی مهم برای توسعه سازمانهای مختلف برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مسائل اصلی سازمانهاست . در عصر حاضر توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگیهایی چون تنوع شبکه های نفوذ ،رشد ،اتکا به ساختارهای افقی و شبکه ای ،حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران ،کاهش تعلقات سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات می باشد به طور کارامد اداره کنند بالو و ترکمن[۱](۲۰۰۴).

پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آن­ها در خصوص کارکنان

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن

مفهوم توانمندسازی در سالهای اخیر مورد توجه همه دست اندرکاران امور سازمانها قرار گرفته و آن را در بخشهای عمومی و خصوصی بکار گرفته اند. به نظر راپیلی توانمندسازی یک مفهوم ،یک فلسفه ،یک مجموعه از سلوک رفتاری و یک برنامه سازمانی است . مفهوم توانمند سازی عبارتست از سلوک رفتاری به معنای سهیم نمودن گروه های خود گردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود.توانمندسازی به عنوان یک برنامه سازمانی به کل نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی ،بهبود مهارتها ، دانش و غنی تر کردن پتانسیل شان در جهت خیر و صلاح خود و سازمانشان اعطا می کند.بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که سازمانها قادرند بهره وری را از طریق فرآیند توانمندسازی کارکنانشان ارتقا بخشند.توانمند سازی برای افراد مختلف معانی متفاوتی را تداعی می نماید و چند دهه از کاربرد آن می گذرد اما آنچه جدید است نقشی است که فناوری اطلاعات در امکان پذیر ساختن توانمندسازی منسجم و جامع ایفا می نماید توربان[۲](۲۰۰۰).

توانمندسازی بدین معنی است که برای افراد آزادی و اطلاعات لازم را فراهم آوریم تا آنان آنچه را که خود می خواهند به گونه ای موفقیت آمیز انجام دهند به جای اینکه آنان را وادار کنیم که آنچه را ما می خواهیم انجام دهند .بنابراین روال بر این اعتقاد است که کارکنان با اطلاعات توانمند می شوند .هر چقدر اطلاعات در اختیار کارکنان قرار گیرد به همان نسبت بر میزان توانمندیشان افزوده می شود .توانمند سازی حاصل نخواهد شد مگر در پرتو تعهد مدیران به آموزش و تبادل اطلاعات با کارکنانی که تا به امروز توجهی به آنها نداشتند . دسترسی به اطلاعات این امکان را برای افراد سازمان به وجود می آورد که کل سازمان را ببینند و از نقش خود در عملیات سازمان آگاه گردند.

در خصوص اطلاعات و اهمیت آن مسائلی بیان شد در ادامه نیز باید اظهار داشت که مدت زمان زیادی بود که سازمانها بر اساس نظریه تاریکخانه مدیریت عمل می کردند .بر اساس این نظریه ،مدیران باید کارکنانشان را در تاریکی نگه داشته و آنها را با اطلاعات بی اهمیت تغذیه کنند .اما امروزه ارتباط بین دسترسی به اطلاعات و توانمندسازی در تحقیقات دانشگاهی و نیز در عمل به اثبات رسیده است .به اعتقاد “وییک”[۳] دسترسی به اطلاعات فهم افراد را از مشکلات پیچیده افزایش خواهد داد . “نوناک”[۴] نیز بر این باور بود که تبادل اطلاعات جزء مهم در استقلال عمل افراد به شمار می آید .البته باید اطلاعاتی در اختیار افراد قرار گیرد که منجر به افزایش کاراییشان گردد نه اطلاعاتی که سردرگمی آنها را در پی خواهد داشت.

توانمندسازی کارکنان مستلزم تضمین دسترسی آنها بر فرآیند تصمیم گیری است که تاکنون به آنها دسترسی نداشته اند.برنامه های توانمندسازی می تواند به کارکنان استقلال عمل بخشیده ، برای آنان تنوع و چالش را به ارمغان آورده ، کنترل را سهل تر نموده ،فرصت ابتکار عملهای فردی را افزایش داده ،نسبت به اهداف گروهی تعلق ایجاد کرده و منجر به ایجاد مهم بودن و وجود داشتن در آنها می گردد. منظور از توانمندسازی اعطاء قدرت تصمیم گیری و تفویض اختیار است .اساس تصمیم گیری کارکنان در خصوص عملکرد سازمان ،اعطای این حق از سوی مدیران و تفویض اختیار از سوی آنان است .به عبارتی اگر قرار است که زیردستان در تصمیم گیری خود در خصوص عملکرد سازمان موفق باشند باید به اندازه لازم برای انجام دادن وظایف واگذار شده اختیار داشته باشند .تفویض اختیار می تواند برای نشان دادن اعتماد و اطمینان به فردی که کار را می پذیرد بکار رود.در حقیقت توانمندسازی نوعی از ترتیبات سازمانی است که سبب افزایش استقلال و قدرت تصمیم گیری و مسئولیت تصمیم گیری کارکنان می گردد اندرو و اسکوسی[۵](۲۰۰۳).

در مبحث توانمندسازی کارکنان تفویض مسئولیتها امری بدیهی است ولی این امراز طریق مهارت و دانش است .به یقین توانمندسازی در سازمانها تنها در دادن حق رأی خلاصه نمی شود بلکه هدف اصلی توانمندسازی تقویت عملکرد سازمان از طریق استفاده کاملتر از دانش ،مهارت ،تجربه و خرد کارکنان سازمان می باشدکینلا(۱۳۸۳).در حقیقت توانمندسازی به عنوان یک برنامه سازمانی ،اجازه دادن به نیروی کار برای آزاد کردن ،توسعه دادن و بکارگیری مهارتها ،تجربیات ،ادراک و دانایی های بالقوه خود در جهت عملکرد سازمان می باشد توربان[۶](۲۰۰۰).

با توجه به توضیحات فوق در خصوص اهمیت توانمندسازی ،در این پژوهش فرضیات تحقیق ازمدل باون و لاولر[۷](۱۹۹۲) استخراج شده است .در این مدل توانمندی سازمانی از چهار مؤلفه بررسی می شود که در این میان دسترسی به اطلاعات نقش مهمی را در تصمیم گیری ایفا می کند و موجب توانمندی می شود . بر این اساس مدل مفهومی این تحقیق را می توان بدین شکل ترسیم نمود:

[۱] Baloh&trkman,2004

[۲] Turban,2000

[۳] wiig

[۴] nonaka

[۵] Andrews&skuse,2003

[۶] Turban,2003

[۷] bowen&lawler,1992

شکل ۱-۱ ) مدل مفهومی تحقیق( باون و لاولر،۱۹۹۲)

۱-۲) اهمیت تحقیق

نکته جدیدی که در دانش سازمانهای نوین مطرح است نقش فناوری اطلاعات درامکان توانمندسازی منسجم و جامع منابع انسانی است.هنگامی که سازمانها قصد توانمندسازی کارکنان را دارند سیستم های اطلاعاتی بسان یک رکن مهم دراین زمینه مطرح می شوند وامکان دسترسی بیشتر به اطلاعات را برای سطوح پایین سلسله مراتب فراهم می آورند. برای مثال امروزه فناوری اطلاعات درسازمان باعث افزایش توانمندیهای گوناگونی درمنابع انسانی به شرح زیرگردیده است:

 • افزایش عدم تمرکز در تصمیم گیری
 • امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات برای سطوح پایین سلسله مراتب
 • توصیه های خبره به سازمان در جایی که افراد خبره در دسترس نیستند
 • امکان برقراری ارتباطات مؤثر با یکدیگر
 • به وجود آمدن هویت سازمانی
 • تأمین اطلاعات صحیح و به موقع
 • افزایش خلاقیت و بهره وری و کیفیت عملکرد کارکنان

روش های گوناگونی برای توانمندسازی افراد وجود دارد که برخی از آنها تنها در سایه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی امکان پذیر است مانند فراهم کردن اطلاعات مناسب،فراهم کردن منابع لازم و نیز ارتباط با خارج سازمان کوئین[۱](۱۹۹۷).

فناوری جدید توانسته است شیوه انجام و ماهیت مشاغل را تغییر دهد. فناوری جدید باعث غنی شدن مشاغل شده است یعنی مشاغل به گونه ای طرح ریزی می شود که مسئولیت و فرصت برای رشد و موفقیت افزایش می یابد. از کارکنان توانمند انتظار عملکرد بهتری می رود. برای چنین عملکردی آنها نیازمند ابزارهای جدیدی هستند . فناوری اطلاعات می تواند ابزارهایی که موجب افزایش خلاقیت ، بهره وری و کیفیت کاری کارکنان می شود را فراهم کند . این ابزارها می تواند شامل برنامه های کاربردی ویژه برای افزایش خلاقیت ، توانمندیهای محاسباتی ، نرم افزار ، پایگاه داده و وسایل ذخیره سازی برای افزایش بهره وری و یا فناوریهای ارتباطی و شبکه ها برای بهبود ارتباطات باشد. حال این مسئله در مورد شرکت راه آهن ج.ا.ا  و ادارات زیر مجموعه آن از اهمیت دو چندان برخوردار است .

۱-۳) پیشینه تحقیق

در زمینه توانمندسازی و فناوری اطلاعات هر یک به طور جداگانه تحقیقات زیادی  چه در داخل کشور و چه در خارج انجام شده است .به عنوان مثال در خصوص توانمندسازی تحقیقاتی در دانشگاه تهران ،تربیت مدرس و نیز دانشکده مدیریت علامه طباطبایی با عناوینی چون ارزیابی  راه های توانمندسازی کارکنان در دانشگاه بیرجند،بررسی موانع توانمندسازی کارکنان در یکی از شرکتهای فعال در زمینه خودرو،بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان و …صورت گرفته و در خارج از کشور نیز تحقیقات زیادی در خصوص توانمندسازی کارکنان انجام شده که در این تحقیقات به بررسی نقش توانمندسازی در میزان عملکرد ،رضایت ،انگیزش و یا ارتباط میان توانمندسازی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است اما دامنه تحقیقات پیرامون نقش فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان بسیار محدود است.

یکی از مهمترین تحقیقی که در زمینه توانمندسازی در داخل کشور انجام شده مربوط به دانشگاه تربیت مدرس با عنوان ارزیابی راه های توانمندسازی کارکنان در دانشگاه بیرجند می باشدکه توسط آقای محمدی در سال ۱۳۸۰ انجام گرفته است.این پایان نامه از ادبیاتی بسیار قوی برخوردار بوده و در حقیقت چراغ راهی برای تحقیقات آتی توانمندسازی می باشد.از مهمترین تحقیقات خارجی در زمینه توانمندسازی می توان به مدل کارآموزی فاکس اشاره کرد که در سال ۲۰۰۰ میلادی انجام شده است .در این تحقیق توانمندسازی به عنوان فرآیندی تعریف شده است که به وسیله آن فرهنگ توانمندسازی توسعه یابد ، اطلاعات به مشارکت گذارده شود ،شایستگی توسعه یابد و منابع و حمایت فراهم گردد و سپس به آزمون هر یک از اجزاء توانمندسازی پرداخته شده است.

همانگونه که ذکر شد دامنه  تححقیقات پیرامون نقش فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان بسیار محدود است به گونه ای که تحقیقی با عنوان مشابه (بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان )در داخل کشور یافت نشد اما در سال ۱۹۹۶ در کشور انگلستان تحقیقی به منظور بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی بر توانمندسازی در ۱۸ شرکت تولیدی انجام شد. پرسشنامه هایی برای سنجش میزان این تأثیر طراحی شد که این پرسشنامه ها شامل سؤالاتی در سه حوزه بود : تغییرات در سازمان ، توانمندسازی کارکنان و نیز نقش سیستم های اطلاعاتی در توانمندسازی کارکنان . در نهایت در بررسی  تأثیر سیستم های اطلاعاتی در حمایت از توانمندسازی دریافتند که نقش سیستم های اطلاعاتی در توانمندسازی در چهار زمینه مشهود است : حمایت از تصمیم گیری ، دستیابی به اطلاعات کلی ، اتوماسیون و تسهیل سازی وظایف و ارتباطات .

تعدادی از عمده ترین موضوعات مشابهی که در تحقیقات گذشته به آنها پرداخته شده است به شرح ذیل میباشد:

 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر اثر بخشی سازمان(سازمانهای کتابخانه ها،موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی)محقق ابراهیم تقی زاده
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد ساختار سازمانی در شرکت ملی نفت ایران،محقق مظفر محمدی
 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در شرکت خودرو سازی سایپا،محقق جعفر فرهودی

۱-۴) اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر برسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد.

از دیگر اهداف این پژوهش عبارتست از اولویت بندی میزان این تاثیر بر اساس فرضیات تحقیق و نیز ارائه پیشنهاداتی در خصوص استفاده و بکارگیری مؤثر فناوری اطلاعات در توانمندسازی هر چه بیشتر کارکنان می باشد.

 

۱-۵) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان راه آهن ج.ا.ا تاثیر معنادار دارد.

فرضیات فرعی

 • فناوری اطلاعات در فراهم کردن اطلاعات مرتبط با عملکرد سازمان تاثیر معنا دار دارد.
 • فناوری اطلاعات در تصمیم گیری کارکنان در خصوص عملکرد سازمان تاثیر معنا دار دارد.
 • فناوری اطلاعات در دانش کارکنان درباره عملکرد سازمان تاثیر معنا دار دارد.
 • فناوری اطلاعات در اعطای پاداش بر مبنای عملکرد سازمان تاثیر معنا دار دارد.

۱-۶) روش تحقیق

در این پژوهش به منظور توصیف و تفسیر تأثیر فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان با توجه به شرایط موجود از روش توصیفی استفاده می کنیم .به علاوه تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است .روش پیمایش در علوم اجتماعی فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات می باشد. ویژگی بارز پیمایش عبارت از گردآوری داده ها و روش تحلیل آنهاست .در این تحقیق هدف جمع آوری داده های کمی در مورد تأثیر فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان است بنابراین از روش پیمایش استفاده شده است . در پیمایش توصیفی ،محقق سعی دارد رابطه یک متغیر را با متغیرهای دیگری بیابد و در جستجوی اطلاعات دقیق در مورد ویژگیهای آزمودنی ها ،گروه ها ،نمادها ،موقعیتهای خاص و یا فراوانی وقوع بعضی از چیزهاست .

۱-۷) جامعه آماری

تعاریف مختلفی برای جامعه تحقیق ارائه شده است. اما به طور خلاصه می توان گفت جامعه تحقیق عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی های همگون، مشترک و قابل اندازه گیری می باشند  نادری، دیگران( ۱۳۷۶ ).

جامعه آماری این پژوهش،کارکنان شرکت راه آهن ج.ا.ا واقع در ساختمان مرکزی در ردهای کارشناس،کارشناس مسول ،رئیس اداره ، معاونین کل، مدیران کل، معاونت ها و مشاوران عالی معاونت هامی باشد. بنابراین طبق بررسی های انجام شده جامعه آماری حدود ۲۵۰ نفر تخمین زده شد.

 

 

۱-۸) قلمرو موضوعی تحقیق

پژوهش حاضراز لحاظ موضوعی به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان می پردازد.به عبارتی دیگر دامنه بحث شامل مؤلفه های فناوری بر عواملی چون اطلاعات ،تصمیم گیری ،دانش و پاداش  می باشد.

۱-۹) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت راه آهن ج.ا.ا واقع در استان تهران می باشد.

۱-۱۰) قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق بصورت روش مقطعی[۲] میباشد .در این روش گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص صورت می گیرد.

۱-۱۱) تعریف واژگان

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

فناوری اطلاعات : تکنولوژی اطلاعات نوعی تکنولوژی است که به انسان کمک می کند تا اطلاعات را دسته بندی کند و از آن استفاده نماید. هدف از تکنولوژی اطلاعات طراحی سیستمی است (شامل نرم افزار و سخت افزار) که با توانایی های انسان مطابقت داشته باشد و تأمین کننده نیازهای اطلاعاتی وی باشد. بنابراین فناوری اطلاعات مشتمل بر عناوینی چون رایانه، وسایل ارتباطی از راه دور و سایر وسایل ارتباطی و الکترونیکی است که همگی به کسب، پردازش، ذخیره سازی و انتشار اطلاعات در سطح سازمان اعم از اطلاعات شفاهی، تصویری، متنی و عددی کمک می کند. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات شامل وسائل و ابزاری است که برای تبادل اطلاعات در سازمان از آن استفاده می شودتهرانی و دیگران( ۱۳۸۴).

توانمندسازی : توانمندسازی واژه ای است که به نوعی از ترتیبات سازمانی اطلاق می شود که سبب افزایش استقلال و قدرت تصمیم گیری و مسئولیت تصمیم گیری کارکنان می گردد اندرو و  اسکوسی[۳](۲۰۰۳).

اطلاعات درباره عملکرد سازمان: عبارتست از نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر صحت اطلاعات ،زمان اطلاعات ،کمیت اطلاعات ،کیفیت اطلاعات و نیز هزینه پایین در دسترسی به اطلاعات مربوط به عملکرد سازمان .تهرانی و دیگران( ۱۳۸۴).

تصمیم گیریهای مؤثر بر عملکرد سازمان :عبارتست از مراحل فرآیند تصمیم گیری شامل شناخت مسئله ،احصاء راه حلها ، ارزیابی راه حلها ،انتخاب راه حل مناسب و اجرا.اندرو و  اسکوسی (۲۰۰۳).

اعطای پاداش مبتنی بر عملکرد سازمان :عبارتست از شناسایی وضع موجود،تعیین نقاط ضعف وقدرت در ایفای وظایف و مسولیتها و اعطای پاداش جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف جهت دستیابی به نتایج مطلوب تر.رابینز(۱۳۷۴).

دانش: مخلوط سیالی از تجربیات،تخصص، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست می دهد. دانش در سازمانها نه تنها در مدارک و ذخایر پردازش، بلکه در رویه های کاری، فرآیندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می شود. دانش با گذشت زمان از راه تجربیات کسب شده از دوره های آموزشی، مطالعه کتابها و آموزش غیر رسمی گسترش می یابد داونپورت[۴](۱۹۹۸).

۱-۱۲) مشکلات و تنگناهای تحقیق

۱- تاکنون تحقیقات کمی با عنوان مشابه در دانشگاههای کشور انجام شده است .لذا در خصوص جمع آوری اطلاعاتی که بتواند به عنوان چراغ راهی ، راهنمای محقق باشد ، مشکلات  زیادی وجود داشت.

۲- ناآشنا بودن کارکنان سازمان و گاهی سرپرستان با مفهوم توانمندسازی و حتی تصور اشتباه آنان و معادل فرض نمودن مفهوم توانمندسازی با عملکرد سازمانی

۳- عدم ارائه اطلاعات ،آمارها و داده های مورد نیاز محقق توسط مدیران سازمان و نیز نبود همزمان تیمها در یک روز و این کار محقق را در جمع آوری پرسشنامه و اطلاعات دیگر دچار مشکل می نمود.

۱-۱۳) خلاصه فصل

در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق و بررسی ضرورت تحقیق پرداخته شد سپس اهداف تحقیق  حاضر با توجه به مساله تحقیق بیان گردید.  در مرحله بعد قلمرو و پیکربندی کلی تحقیق بررسی و به تعاریف واژگان کلیدی تحقیق پرداخته شد در نهایت مشکلات و تنگناهای تحقیق بررسی شد.                 

[۱] Quinn,1997

[۲]  Cross sectional

[۳] Andrews&skuse,2003

[۴] Davenport,1998

این نوشته در فایل های رشته مدیریت ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.