آرشیو پایان نامه – کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

۲-۱-۷) کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

توسعه فناوری اطلاعات در سازمان را می توان از رویکردهای گوناگونی تحلیل کرد. این رویکردها منجر به ارائه مدلهایی برای تبیین چگونگی کاربرد این فناوری در سازمانها شده اند. پاره ای از این مدلها به مراحل کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها اشاره می کنند. پاره ای دیگر تنها به گونه های کاربردهای این فناوری می پردازند بدون آنکه الزاماً در پی تعیین مراحلی برای آن باشند. در اینجا مدل شش مرحله ای نولان[۱](۱۹۷۹) و مدل شش مرحله ای گالیزرو ساترمن[۲](۲۰۰۳) از پاره اول ارائه می شوند. نولان براساس مطالعه تعداد زیادی از سازمانها، شش گام را برای کاربرد فناوری اطلاعات در آنها می یابد. این شش گام در حقیقت برمبنای مدل چهار مرحله ای خود وی و «گیبسون[۳]» استوار است که در سال ۱۹۷۴ میلادی منتشر شد. این شش مرحله به ترتیب عبارتند از: آغاز بکارگیری[۴]، اشاعه[۵]، کنترل، ترکیب و یکپارچه سازی، مدیریت داده ها و بلوغ. در مرحله اول، فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه های عملیاتی به کار می رود. در مرحله بعد، این کاربردها افزایش پیدا می کنند. در این مرحله سازمان، نوآوری و کاربرد وسیع فناوری اطلاعات را با ارائه آزادی عمل زیاد و کنترل کم، تشویق می کند. در مرحله سوم، کاربردهای موجود مستندسازی می شوند و ارتقاء می یابند. در این مرحله نگرش سازمان از مدیریت کامپیوترها به مدیریت منابع اطلاعات معطوف می شود.

علاوه بر آن، بازسازی و تخصصی سازی کاربرد فناوری اطلاعات است تا پایداری بیشتری در سازمان بیابد. در مرحله بعد، با استفاده از فناوری پایگاه های اطلاعات، کاربردهای موجود از نو با یکدیگر هماهنگ می شوند.[۶]در این مرحله، کنترل بر کاربران افزایش می یابد. مرحله پنجم به ترکیب و یکپارچه سازی کاربردها در سطح سازمان اختصاص دارد. در مرحله پایانی، یکپارچه سازی کاربردها به نحوی صورت می گیرد که جریانهای اطلاعات را در سازمان منعکس می سازد.

مرحله نام کاربرد
اول آغاز بکارگیری کاهش هزینه های عملیاتی
دوم اشاعه افزایش و توسعه کاربردها
سوم کنترل مستند سازی و ارتقای کاربردهای موجود
چهارم ترکیب و یکپارچه سازی هماهنگ سازی کاربردهای موجود با استفاده از فناوری و پایگاه های اطلاعات
پنجم مدیریت داده ها ترکیب و یکپارچه سازی کاربردها در سطح سازمان
ششم بلوغ یکپارچه سازی کاربردها برای انعکاس جریان های اطلاعات در سازمان

جدول۲-۲)مدل کاربرد فناوری اطلاعات «نولان»(۱۹۷۹)

«گالیرز» و «ساترلند» مدلی شش مرحله ای را برای کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها ارائه کرده اند. آنان با ترکیب این مدل با مدل «هفت اس[۷]» نیز به تبیین فعالیتهایی پرداختند که باید برای گذار از هر مرحله به مرحله بالاتر در سازمان به انجام رسند. مدل «هفت اس» شامل استراتژی، ساختار، سیستم، کارکنان، سبک مدیریت، مهارتها و هدفهای فراگیر است. به این ترتیب آنان گامی فراتر از مدلهای پیشین نهادند که نه تنها به مراحل کاربرد این فناوری اختصاص داشتند. خلاصه این مراحل عبارت است از:

مرحله اول: بدون برنامه پیشین

این مرحله رویکرد کنترل نشده و موردی به استفاده از فناوری اطلاعات را نشان می دهد که سازمانها معمولاً در آغاز کاربرد این فناوری دارند. تمامی سازمانها استفاده از فناوری اطلاعات را از این مرحله آغاز می کنند اما همگی در آن باقی نمی مانند و به مراحل بعدی گذر می کنند. استراتژی اصلی و یگانه سازمانها در این مرحله، فراهم آوری سخت افزار، نرم افزار و متخصصان فناوری اطلاعات در سراسر سازمان است. تمرکز سازمان در این مرحله بر توسعه نرم افزارهای مالی است.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

مرحله نام کاربرد
اول بدون برنامه پیشین استفاده کنترل نشده و موردی از فناوری اطلاعات
دوم شالوده گذاری آغاز حاکمیت تقدس فناوری اطلاعات در سازمان
سوم استبداد متمرکز برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین برای توسعه فناوری اطلاعات
چهارم همکاری و گفتمان دموکراتیک یکپارچگی و هماهنگی میان واحد فناوری اطلاعات و کاربران
پنجم فرصت کار آفرینی اتکاء به فناوری اطلاعات در تأمین منافع استراتژیک برای سازمان
ششم روابط یکپارچه هماهنگ هماهنگی میان متخصصان فناوری اطلاعات و دیگر کارکنان سازمان

جدول ۲-۳) مدل کاربرد فناوری اطلاعات «گالیرز» و «ساترلند»

(گالیرزوساترلند, ۲۰۰۳ )

 

مرحله دوم: شالوده گذاری[۸]

در این مرحله، تقدس[۹] فناوری اطلاعات، شروع به حاکمیت در سازمان می کند. متخصصان فناوری اطلاعات در سازمان تلاش می کنند نیازهای کاربران را درک نمایند و به آنها پاسخ گویند. در این مرحله سازمان بر توسعه نرم افزارهای کاربردی مربوط به دیگر حوزه های کسب و کار متمرکز می شود. فعالیتهای سازمان در این مرحله از برنامه ریزی موثری پیروی نمی کند.

مرحله سوم: استبداد متمرکز[۱۰]

تلاش در این مرحله بر اصلاح عدم تعادلهای ناشی از ماهیت موردی و بدون برنامه کاربردهای مرحله اول و هجوم چشم بسته به سیستم در مرحله دوم است. برخی از مدیران، نیاز به برنامه ریزی جامع را تشخیص می دهند. این برنامه ریزی در یک واحد متمرکز و از بالا به پایین انجام می شود. این برنامه جهت توسعه آینده فناوری اطلاعات را تعیین خواهد کرد و فعالیتهای آتی براساس آن ارزیابی خواهند شد.

پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آن­ها در خصوص کارکنان

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن

مرحله چهارم: همکاری و گفتمان دموکراتیک[۱۱]

تعارضهای ناشی از کنترل متمرکز و حرکت به سوی استقلال کاربران نهایی، فناوری اطلاعات را در وضعیتی آشفته و بی نظم قرار می دهد. در این حالت میان واحد سازمانی فناوری اطلاعات و استفاده کنندگان از این فناوری هماهنگی اندکی وجود دارد. بنابراین تأکید این مرحله بر یکپارچگی و هماهنگی است.

 

 

مرحله پنجم: فرصت کارآفرینی[۱۲]

در این مرحله، کارکرد فناوری اطلاعات از ارائه صرف خدمات پشتیبانی به دیگر بخشهای سازمان فراتر می رود و می تواند منافعی استراتژیک را تنها به اتکا به خود فراهم کند. استراتژی اصلی در این مرحله جست و جوی فرصتهایی برای کاربرد استراتژیک فناوری اطلاعات با هدف فراهم کردن مزیتی رقابتی برای سازمان است.

مرحله ششم: روابط یکپارچه هماهنگ[۱۳]

این مرحله، آغاز دوره جدیدی از پیچیدگی و کاربرد فناوری اطلاعات است.

متخصصان فناوری اطلاعات و دیگر کارکنان سازمان روابط کاری هماهنگی می یابند و این فناوری در تمامی ابعاد سازمان ریشه می گیرد گالیز و ساترمن[۱۴] (۲۰۰۳).

[۱] Nolan,1979

[۲] Galliers & Sutherland,2003

[۳] Gibson,1974

[۴] Initiation

[۵] Contagion

[۶] Retrofitting

[۷] Seven ‘S’: Strategy, Structure, System, Staff, Style, Skills and Superordinate goals

[۸] Starting Foundations

[۹] Priestood

[۱۰] Centralized dictatorship

[۱۱] Democratic and Cooperation

[۱۲] Entrepreneurial Opportunity

[۱۳] Integrated hamnious relationship

[۱۴] Galliers & Sutherland,2003

این نوشته در فایل های رشته مدیریت ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.